بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

آبان 90
1 پست