بمان برای من بمان دو چشمت آسمان من

و من یتوکل علی الله فهو حسبه